د رینال سرطان میلانوما

د رینال سرطان میلانوما د وژونکي میلانوما او د ادرار تومورونو لکه د پښتورګو سرطان، د مثانې سرطان او د پروستات سرطان په طبي درملنې تمرکز کوي.دې د وژونکي میلانوما ، د پښتورګو سرطان ، د مثانې سرطان او پروستات سرطان په طبي درملنې کې خورا پراخه کلینیکي تجربه راټوله کړې.

د رینال سرطان میلانوما

طبي تخصص
د نړیوال او کورني تشخیص او درملنې معیارونو سره سم، د ناروغانو انفرادي شرایطو سره یوځای، د وژونکي میلانوما او د رینل سیل کارسنوما او زموږ په څانګه کې د نورو ادرار تومورونو لپاره څو اړخیزه جامع درملنه ترسره شوې.پدې توګه ، د ناروغانو جراحي درملنه ، رادیوتراپي ، کیموتراپي ، هدف کول او معافیتي درملنه په منظم ډول د درملنې مطلوب ترلاسه کولو لپاره یوځای کیږي ، ترڅو د تومور حالت کنټرول کړي ، درد کم کړي ، زموږ د ناروغانو عمر ښه کړي او اوږد کړي.